Stadgar

11.12.2018 kl. 09:39
Stadgar för Närpes Hembygdsförening r.f.

§ 1

Föreningens namn är Närpes Hembygdsförening och dess hemort är Närpes stad.

§ 2

Föreningens ändamål är: att hos kommunens befolkning väcka ett levande intresse för hembygdens förflutna samt för hembygdens allsidiga förkovran förkovran med beaktande särskilt av lokala särdrag, att arbeta för det folkliga kulturarvets bekantgörande, bevarande och utveckling, och att arbeta för mångsidig hembygds- och landskapsvård samt naturskydd inom verksamhetsområdet. 

§ 3

Föreningen fullföljer sitt ändamål: genom inventering och insamling av folkkulturens minnesmärken, genom att vårda, förvalta och utveckla de museianläggningar och museala samlingar som anförtros föreningen eller vilka är i föreningens ägo, genom upplysning och publikationsverksamhet, genom att anordna samkväm och exkursioner samt på andra dylika lämpliga sätt.

§ 4

Medlemmar i föreningen kan bli enskilda personer och rättskapabla sammanslutningar, vilka önskar verka för föreningens syften. Medlemmar antas av föreningens styrelse, som även äger skilja medlem från föreningen av orsaker, som i sista mom. av denna paragraf närmare preciserats.

Medlemmarna är antingen enskilda eller kollektiva medlemmar. Enskilda medlemmar kan vara: a) årsmedlemmar, b) ständiga medlemmar och c) hedersmedlemmar. Årsmedlemmar är personer som årligen betalar medlemsavgift, ständiga medlemmar personer som betalar engångsavgift, och hedersmedlemmar personer, vilka på ett framträdande sätt och under en längre tidsrymd gjort sig synnerligen förtjänta om föreningens syften. Hedersmedlemmar kallas av föreningen.

Kollektiva medlemmar är sammanslutningar.

Föreningens styrelse har rätt att från föreningen skilja medlem, enskild eller kollektiv, som försummar att erlägga medlemsavgift, som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller som verkar och uppträder på ett sätt som står i strid med god sed. 

§ 5

Föreningen har rätt att till förmån för sin verksamhet emottaga donationer och testamenten samt att insamla medel genom att anordna fester, basarer, lotterier och annat dylikt.

§ 6

Föreningens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige i Närpes utser en ordinarie medlem på samma sätt som stadsfullmäktige utser representanter i andra organ. Stadsfullmäktige bestämmer mandatperioden för stadens styrelserepresentant. Till styrelsen kan väljas adjungerande medlemmar, vilka har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena. Styrelsen är beslutför om minst fyra av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsens ordförande samt de övriga ordinarie medlemmarna, förutom stadens representant, och de två suppleanterna väljes av föreningens årsmöte för ett verksamhetsår i taget.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och skattmästare, ävensom vid behov andra funktionärer, vilka kan stå utom styrelsen. Styrelsen har rätt att för i stadgarna förutsatta arbetsuppgifter tillsätta kommittéer och utskott. 

§ 7

Föreningens räkenskaper redovisas per kalenderår.

§ 8

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera med antingen sekreteraren eller skattmästaren. Styrelsen kan ge fullmakt åt ytterligare en person att teckna föreningens namn tillsammans med endera ordföranden eller viceordföranden. Föreningens namn kan, med iakttagande av vad ovan i denna paragraf stadgats, tecknas även elektroniskt. 

§ 9

Föreningen kan för att handha något särskilt verksamhetsområde grunda sektioner.

Föreningens årsmöte besluter om att grunda sektioner. Årsmötet besluter även om att upphöra med någon sektions verksamhet. 

§ 10

En sektion fungerar i tillämpliga delar som en oregistrerad förening. En sektions årsmöte hålles årligen före utgången av mars månad. 

§ 11

Sektionerna har egen ekonomi och egen bokföring. Sektionernas räkenskaper redovisas per kalenderår. Sektionernas bokföring ingår i Närpes Hembygdsförenings koncernbokföring.

§ 12

Föreningens årsmöte hålles före utgången av april månad på tid och ort, som av styrelsen närmare bestämmes. Kallelse till föreningens årsmöte och andra möten bör utgå senast sju dagar före mötet medels tillkännagivande i en allmänt spridd tidning inom föreningens verksamhetsområde.

§ 13

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

- Föredrages styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser.

- redogörelser för föreningens räkenskaper, bokslut och revisionernas utlåtande.

-  fastställes bokslutet

-  beslut om ansvarsfrihet

-  framlägges budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

-  fastställes medlemsavgifterna

-  val av styrelsens ordförande  

-  val av övriga styrelseledamöter och två suppleanter samt eventuella adjungerande medlemmar 

-  val av en revisor eller en verksamhetsgranskare samt en suppleant för denne.

- behandlas övriga på föredragningslistan upptagna ärenden, ävensom ärenden, vilka av årsmötet godkänts till behandling. 

§ 14

Kollektiv medlems (sammanslutningars) rösträtt utövas av befullmäktigat ombud. Om vid omröstning rösterna faller lika, avgör ordförandens röst. Vid val avgör i enehanda fall lotten.

§ 15

Beslut om föreningens upplösning bör fattas vid två möten, vilka bör hållas med minst en månads mellanrum. För att gälla bör beslutet om upplösning vid vardera mötet omfattas med minst 2/3 röstövervikt.

Om beslut om upplösning fattas bör vid samma möte beslutas om användningen av föreningens egendom samt uppbevaringen av museisamlingarna, antingen så att den överlåtes åt en annan rättslig sammanslutning inom Närpes med liknande verksamhetsprogram, eller om ett sådant beslut inte kan fattas med minst 2/3 majoritet, till Närpes stad.

 

 

Cay Irjala